bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 32 verš 11

Zdaliž Ezechiáš nenavodí vás, aby vás zmořil hladem a žízní, pravě: Hospodin Bůh náš vytrhne nás z ruky krále Assyrského?