bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 32 verš 20

Tedy modlil se Ezechiáš král, a Izaiáš prorok syn Amosův z příčiny té, a volali k nebi.