bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 32 verš 23

Tedy mnozí přinášeli oběti Hospodinu do Jeruzaléma, ano i dary drahé Ezechiášovi králi Judskému, tak že potom vznešen jest u všech národů.