bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 32 verš 32

Jiné pak věci Ezechiášovy i pobožnost jeho zapsány jsou v proroctví Izaiáše proroka syna Amosova, a v knize o králích Judských a Izraelských.