bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 35 verš 14

Potom pak připravili sobě a kněžím. Nebo kněží, synové Aronovi, zápaly a tuky až do noci obětovali, protož Levítové připravili sobě i kněžím, synům Aronovým.