bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 35 verš 26

Jiné pak věci Joziášovy, i pobožnost jeho, jakž napsáno jest v zákoně Hospodinově,