bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 36 verš 12

I činil to, což jest zlého před očima Hospodina Boha svého, aniž se pokořil před Jeremiášem prorokem mluvícím řeč Hospodinovu.