bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 7 verš 19

Jestliže pak se odvrátíte a opustíte ustanovení má a přikázání má, kteráž jsem vám vydal, a odejdouce, sloužiti budete bohům cizím a klaněti se jim: