bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 8 verš 7

Všecken také lid, kterýž byl pozůstal z Hetejských, a Amorejských a Ferezejských, a Hevejských a Jebuzejských, kteříž nebyli z Izraele,