bible
bible

Kniha Jobova kapitola 34 verš 18

Zdaliž sluší králi říci: Ó nešlechetný, a šlechticům: Ó bezbožní?