bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 100 verš 2

Služte Hospodinu s veselím, předstupte před oblíčej jeho s prozpěvováním.