bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 115 verš 16

Nebesa jsou nebesa Hospodinova, zemi pak dal synům lidským.