bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 117 verš 1

Chvalte Hospodina všickni národové, velebtež ho všickni lidé.