bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 120 verš 2

Hospodine, vysvoboď duši mou od rtů lživých, a od jazyka lstivého.