bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 121 verš 2

Pomoc má jest od Hospodina, kterýž učinil nebe i zemi.