bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 124 verš 8

Pomoc naše jest ve jménu Hospodinovu, kterýž učinil nebe i zemi.