bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 128 verš 5

Požehnání tobě uděliž Hospodin z Siona, a ty spatřuj dobré věci Jeruzaléma po všecky dny života svého;