bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 131 verš 3

Doufej, ó Izraeli, v Hospodina, od tohoto času až na věky.