bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 134 verš 3

Požehnejž tobě Hospodin z Siona, kterýž učinil nebe i zemi.