bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 135 verš 14

Souditi zajisté bude Hospodin lid svůj, a služebníkům svým bude milostiv.