bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 137 verš 4

Kterakž bychom měli zpívati píseň Hospodinovu v zemi cizozemců?