bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 14 verš 4

Zdaliž nevědí všickni činitelé nepravosti, že zžírají lid můj, jako by chléb jedli? Hospodina pak nevzývají.