bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 145 verš 1

Chvalitebná píseň Davidova. Vyvyšovati tě budu, Bože můj králi, a dobrořečiti jménu tvému na věky věků.