bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 145 verš 10

Oslavujtež tebe, Hospodine, všickni skutkové tvoji, a svatí tvoji tobě dobrořečte.