bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 145 verš 21

Chválu Hospodinovu vypravovati budou ústa má, a dobrořečiti bude všeliké tělo jménu svatému jeho od věků až na věky.