bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 15 verš 1

Žalm Davidův. Hospodine, kdo bude přebývati v stánku tvém? Kdo bydliti bude na hoře svaté tvé?