bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 16 verš 2

Rciž, duše má, Hospodinu: Ty jsi Pán můj, dobrota má nic tobě neprospěje.