bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 2 verš 11

Služte Hospodinu v bázni, a veselte se s třesením.