bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 2 verš 7

Vypravovati budu úsudek. Hospodin řekl ke mně: Syn můj ty jsi, já dnes zplodil jsem tě.