bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 20 verš 2

Vyslyšiž tě Hospodin v den ssoužení, k zvýšení tě přiveď jméno Boha Jákobova.