bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 20 verš 6

I budeme prozpěvovati o spasení tvém, a ve jménu Boha našeho korouhve vyzdvihneme; naplniž Hospodin všecky prosby tvé.