bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 26 verš 6

Umývám v nevinnosti ruce své, postavuji se při oltáři tvém, Hospodine,