bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 28 verš 9

Spas lid svůj, Hospodine, a požehnej dědictví svému, a pas je, i vyvyš je až na věky.