bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 29 verš 11

Hospodin silou lid svůj daří, Hospodin požehná lidu svému v pokoji.