bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 31 verš 25

Zmužile sobě čiňte, (a posilní Bůh srdce vašeho), všickni, kteříž naději máte v Hospodinu.