bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 32 verš 11

Radujte se v Hospodinu, a plésejte spravedliví, a prozpěvujte všickni srdce upřímého.