bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 40 verš 4

A tak vložil v ústa má píseň novou, chválu Bohu našemu, což když uhlédají mnozí, i báti se, i doufání skládati budou v Hospodinu.