bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 46 verš 8

Hospodin zástupů jest s námi, hradem vysokým jest nám Bůh Jákobův. Sélah.