bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 48 verš 11

Jakož jméno tvé, Bože, tak i chvála tvá až do končin země; pravice tvá zajisté plná jest spravedlnosti.