bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 5 verš 13

Nebo ty, Hospodine, požehnáš spravedlivému, a jako štítem přívětivostí svou vůkol zastřeš jej.