bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 5 verš 4

Hospodine, v jitře vyslyšíš hlas můj, v jitře předložím tobě žádost, a šetřiti budu.