bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 6 verš 9

Odstuptež ode mne všickni činitelé nepravosti; neboť jest vyslyšel Hospodin hlas pláče mého.