bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 7 verš 4

Hospodine Bože můj, učinil-li jsem to, jest-li nepravost při mně,