bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 73 verš 28

Ale mně nejlépe jest přídržeti se Boha; pročež skládám v Panovníku Hospodinu doufání své, abych vypravoval všecky skutky jeho.