bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 74 verš 10

I dokudž, ó Bože, útržky činiti bude odpůrce? A nepřítel ustavičně-liž rouhati se bude jménu tvému?