bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 75 verš 4

Rozplynula se země i všickni obyvatelé její, já utvrdím sloupy její. Sélah.