bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 79 verš 12

A odplať sousedům našim sedmernásobně do lůna jejich za pohanění, kteréž jsou tobě činili, ó Pane.