bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 79 verš 5

Až dokud, ó Hospodine? Na věky-liž se hněvati budeš, a hořeti bude jako oheň horlení tvé?