bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 8 verš 2

Hospodine Pane náš, jak důstojné jest jméno tvé na vší zemi! Nebo jsi vyvýšil slávu svou nad nebesa.