bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 80 verš 17

Popálenať jest ohněm a poroubána, od žehrání oblíčeje tvého hyne.